2012, ജൂലൈ 31, ചൊവ്വാഴ്ച

വർത്തമാനം

ഒരു വാൾത്തല ഒടിയുമ്പോൾ
പാർട്ടിക്കൊരു
ചുവന്ന ജീവിതം
വീടിനിന്നൊരു  കറുത്ത സങ്കടം
നമുക്ക്
നാളെയൊരു ശ്മശാന മൂകത