2016, ജനുവരി 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചിഹ്നനം

ആരുണ്ട്..?
ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന
ചോദ്യങ്ങളാൽ
വക്രിച്ച് വളഞ്ഞവർ..?
ചിലരുണ്ട്
ആകാംക്ഷയറ്റ്
നിന്ന നില്പിന്
ആശ്ചര്യമായവർ..!

പലരുണ്ട്
മുറിയുന്നേടത്തൊരു-
രേഖയാലൊരുമിച്ചവർ
കൂടെക്കൂടാൻ
ക്ഷണിച്ചവർ..,
കൂട്ടം തെറ്റിയോർ:
വേർപിരിഞ്ഞവർ.
വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത്
അജയ്യെരന്നോതി
"ആർത്തുവിളിച്ചവർ"

നീയുണ്ട്
ഞാനെന്നോർമ്മിച്ച്;
വിടപറഞ്ഞവൻ.
ഞാനുണ്ട്
ലോപിച്ച സ്വരങ്ങൾ
അടയാളപ്പെടുത്തി
ഒടുക്കം
അർധവിരാമമായവൾ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ