2015, സെപ്റ്റംബർ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മീൻചൂരുകൾ

തോർത്തിലെത്ര
കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്
നാം
കൈത്തോട്ടിലെ
കാലനക്കം
കൊതിച്ചെത്തുന്ന
ഇക്കിളികളെ

ചൂണ്ടയിലെത്ര
കൊരുത്തിട്ടുണ്ട്
പൊന്മാനൂളിയിടലുകളെ

കരയിലിട്ടു
പിടച്ചുരസിച്ച
മരണനോട്ടങ്ങളാണ്
വറചട്ടിയിലെ
മീൻചൂരുകളായി
വാസനിക്കുന്നത്

വഴുതിപ്പോയിട്ടും
ചേറിൽപ്പുതഞ്ഞ
ഓർമ്മപ്പിടച്ചിലുകൾ 😍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ