2015, സെപ്റ്റംബർ 9, ബുധനാഴ്‌ച

വികസനം

നാട്ടിടവഴികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിറങ്ങിയാണ് വീട്ടുമതിലുകൾക്കു
കനംവെച്ചത്

തോട്ടുവക്കത്തൂടെയും വയൽവരമ്പത്തൂടെയും പോയാലറിയാം
വഴിവിശാലതകൾ കുറുകിക്കുറുകിയത്രെ
കൃഷിയിടങ്ങൾ വളർന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ