2015, സെപ്റ്റംബർ 14, തിങ്കളാഴ്‌ച

മൗനം

ഞാൻ മരിയ്ക്കുമ്പോൾ,
അവിടെ
വിലാപങ്ങളുടെ
വിളിപ്പുറങ്ങൾ വേണ്ട;
കപടതയില്ലാത്ത
ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ,
മാത്രം
ഒരിറ്റു കണ്ണീർ തരിക,
അതും
മൗനം കൊണ്ടുപൊതിഞ്ഞത്..

മൗനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്, നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളും പ്രണയവും ഏറ്റവും നന്നായി പകർത്തിയിട്ടുളള ഭാഷ...?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ