2015, സെപ്റ്റംബർ 30, ബുധനാഴ്‌ച

വര

ചെത്തിക്കൂർപ്പിച്ച
വർണ്ണക്കിനാവുകളുണ്ടായിരുന്നു
വരഞ്ഞിടുമ്പോൾ
മുനയൊടിഞ്ഞവ 😍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ