2015, നവംബർ 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചുംബനം

വിപ്ലവങ്ങളുടെ
വിവർത്തനം
ചെയ്യപ്പെടാത്ത,
ഒരു ആദിമഭാഷയെ
ആരാണ്
ചുംബനം കൊണ്ട്
നിർവചിച്ചത്...?😘😜

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ