2015, ഒക്‌ടോബർ 14, ബുധനാഴ്‌ച

മടുപ്പ്

മടുത്തു
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ഉടുത്തുകെട്ടും
മുഖമെഴുത്തും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ