2015, ഒക്‌ടോബർ 18, ഞായറാഴ്‌ച

അപ്പൂപ്പൻതാടികൾ

പെറ്റൊഴിഞ്ഞ
വയറുപിളർന്ന്,
ഉണങ്ങിയ
പാമ്പിൻ
കായകൾക്ക്
കുന്നിക്കുരുമണി
ചോപ്പിനാൽ
കണ്ണുകുത്തി,
പത്തിവിടർത്തി-
യൊരോർമ്മ;
അപ്പൂപ്പൻതാടിയായ്
പറന്നുയരുന്നു..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ